Game More

MAFIA GP

بررسی تخصصی بازی های گروهی و رومیزی

دسته‌بندی: گروه مافیا

بازی مافیا به طور کلی از سه طیف تشکیل میشود به نام گروه شهروند ، گروه مافیا و شخصیت های مستقل.

 وظیفه تیم مافیا غلبه بر گروه شهروندان و نقش دارهای مستقل غیر وابسطه میباشد.

پیروزی گروه مافیا با مساوی شدن تعداد اعضای تیم مافیا و مستقل های وابسطه به مافیا با بقیه اعضای بازی میباشد…