بازی مافیا

بازی مافیا از اقلیت آگاه (مافیا) و اکثریت ناآگاه (شهروند) تشکیل شده است. و هر دو گروه سعی بر حذف یک دیگر دارند.

Page 1 of 4 1 2 4

Stay Connected test

Recent News