گروه شهروند

بازی مافیا به طور کلی از سه گروه تشکیل میشود به نام گروه شهروند ( سفید ) ، گروه مافیا ( سیاه ) و شخصیت های مستقل ( خاکستری ) که در ادامه با نقش های این سه گروه آشنا میشویم

اعضای تیم شهروندی اکثریت ناآگاه بازی را تشکیل میدهند.

وظیفه آنها اتحاد و پیدا کردن یک دیگر در شهر میباشد.

و در نهایت پیروزی آنها با حذف تمام اعضای مافیا به دست می آید.

Stay Connected test

Recent News