Game More

MAFIA GP

بررسی تخصصی بازی های گروهی و رومیزی

دسته‌بندی: تئوریها | بلاگ تخصصی بررسی بازی های گروهی

دسته‌بندی: تئوریها

با فهم تئوری های مختلف مسلما شما قوی تر از دیگران هستید.

نقش خبرنگار

آموزش نقش خبرنگار در بازی مافیا

خبرنگار تا قبل از انجام مذاکره توسط مافیای مذاکره کننده، یک شهروند ساده است، اما بعد از انجام مذاکره از شب بعد بیدار شده و هر شب می تواند تنها استعلام یک نفر را از مدیر بازی سوال نماید.

ادامه مطلب »