خاکستری

شخصیت های خاکستری جزو تیم سوم بازی محسوب میشوند . برد آنها به هیچ گروه و عضوی وابسطه نیست.  

No Content Available

Stay Connected test

Recent News