Game More

MAFIA GP

بررسی تخصصی بازی های گروهی و رومیزی

ترکیبهای مافیا
12 angry man

انواع  نقشها:

  1. مافیا
  2. شهروند
  3. خاکستری
  4. مستقل